Choreographer Ruben Olmo explains his brand of flamenco.