Vessel Length Work Start From To

WANDO WELCH

Maersk Hartford 983 0800 Newark Savannah

Maersk Karlkrona 991 1300 Le Havre Savannah

MSC Carolina 902 1900 Norfolk Savannah

UNION PIER

Elar Trader 623 1300 Busan Savannah

N. CHARLESTON

Vega 636 1900 Savannah New York