Gene Sapakoff

NIT bid awaits CSU, Gamecocks ‘hope so’